ෆෝක්ලිෆ්ට් කොන්ක්‍රීට් බ්ලොක් කලම්පය

ෆෝක්ලිෆ්ට් කොන්ක්‍රීට් බ්ලොක් කලම්පය

නිෂ්පාදන විස්තරය 1. කාර්යයන් සහ යෙදුම්: හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම කොන්ක්‍රීට් බ්ලොක් ක්ලැම්ප් මගින් සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය යටතේ විවිධාකාර solid න, නිත්‍ය cub නක භාණ්ඩ කාර්යක්ෂමව හැසිරවිය හැකිය. උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් හානිවලින් තොරව රෝල් හැසිරවීම සඳහා ඉදිකිරීම් සිට ලෝහ විද්‍යාව දක්වා කර්මාන්තවල අවශ්‍යතා සපුරාලීම ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් ගඩොල් කලම්පය

ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් ගඩොල් කලම්පය

1. Application 1) forklift attachment brick clamp can efficiently and safely handle various types solid, regular cubic goods under normal temperature. 2) forklift attachment brick clamp widely used in construction material, metallurgy industries for hadling concrete blocks, cement bricks, carbon ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇසෝසරි ෆෝක්ලිෆ්ට් ගඩොල් කලම්ප බ්ලොක් කලම්ප

ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇසෝසරි ෆෝක්ලිෆ්ට් ගඩොල් කලම්ප බ්ලොක් කලම්ප

Product Advantages Shantui 3 ton forklift brick clamp China Xinchai c490 engine equipment with China Xinchai C490 engine, hydraulic transmission,USA EATON hydraulic assisted steering valve,SHIMADZU oil pump,full suspension chassis.It is widely used to handing all kinds of goods,such as pallet,steel,brick ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් ගඩොල් කලම්පය

ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා භ්‍රමණය වන ස්ලයිඩ හයිඩ්‍රොලික් කොන්ක්‍රීට් ගඩොල් කලම්පය

Features: *Proven durable T-beam arm aluminum frame construction. *Superior arm-side bearing for extended service life. *Regenerative hydraulic valuing for optimal arm speed. *Durable contact pads, reliable clamping. *Excellent driver visibility. Specification Capacity/ Load Center ([email protected]) Type Mounting Class Opening Range ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් බ්ලොක් කලම්ප හෝ ගඩොල් කලම්ප 2.5 ටී මාරුවීම් රහිත ෆෝක්ලිෆ්ට් බ්ලොක් කලම්ප

ෆෝක්ලිෆ්ට් බ්ලොක් කලම්ප හෝ ගඩොල් කලම්ප 2.5 ටී මාරුවීම් රහිත ෆෝක්ලිෆ්ට් බ්ලොක් කලම්ප

Product Description Forklift attachments 1. Proven and well designed arms and T-shape arm bars ensure smooth moving and good durability. 2. Special designed check valve provide sideshifting without the third cylinder. 3. Low profile frame for good visibility over the ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් හයිඩ්‍රොලික් බ්ලොක් කලම්පය

ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් හයිඩ්‍රොලික් බ්ලොක් කලම්පය

Application Block clamp can efficiently and saftly clamp various stone and block units. It is applied in fields like brickm, hollow block prefab contrete, and stone slab, etc. Non pallet conveying and stacking process. Features Adopt full steel complete frame, ...
වැඩිදුර කියවන්න
අවහිර කිරීම්

උසස් තත්ත්වයේ ෆෝක්ලිෆ්ට් කොන්ක්‍රීට් බෙල් වර්ගයේ බ්ලොක් කලම්ප විකිණීමට ඇත

Features 1.Structure with complete steel and high strength meets special requirements. 2.Structural designation makes field of vision widely for operator. 3.Used removable type article wear-resisting, after wearing is easy to replace economic and practical. 4.Can be rotated and field to ...
වැඩිදුර කියවන්න
හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් කොන්ක්‍රීට් ගඩොල් බ්ලොක් එසවුම් කලම්පය

හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් කොන්ක්‍රීට් ගඩොල් / බ්ලොක් එසවුම් කලම්පය

Features 1.Proven durable T-beam arm aluminum frame construction. 2.Superior arm-side bearing for extended service life. 3.Regenerative hydraulic valuing for optimal arm speed. 4.Durable contact pads, reliable clamping. 5.Excellent driver visibility. Specification Capacity/ Load Center ([email protected]) Type Mounting Class Opening Range ...
වැඩිදුර කියවන්න
ද්විත්ව සන්නද්ධ බ්ලොක් සහ ගඩොල් කලම්ප

ද්විත්ව සන්නද්ධ බ්ලොක් සහ ගඩොල් කලම්ප

Usage Block clamp can clamp various stone and block units ssftly and efficiently, Applied in fields like brick, hollow block prefab concrete, and stone slab, etc. non pallet conveying and stacking process. Characteristic 1. Adopt full steel complete frame, high ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කොන්ක්‍රීට් බ්ලොක් ක්ලැම්ප් පංතිය 3 සහamp;

ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් කොන්ක්‍රීට් බ්ලොක් කලම්ප පන්තිය 3

Block clamp can safely and efficiently clamp a variety of stone and brick, suitable for handling and stacking operations without pallet in the floor tile, concrete, precast concrete, stone, graphite and other industries. Specifications [email protected] Load Center ([email protected]) Catalog Mounting ...
වැඩිදුර කියවන්න