හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් වීදුරු හසුරුවන්නා

හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් වීදුරු හසුරුවන්නා

Application This glass handler had the span ranging from 1900mm to 2610mm, and was at safety level III with net weight of 360kg and loading capacity of 2500kg, suitable for attaching on 3-4.5t forklifts. Integrating the functions of clamping and ...
වැඩිදුර කියවන්න