ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා හින්ග් ෆෝක්

ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා හින්ග් ෆෝක්

නිෂ්පාදන විස්තරය 1. කාර්යයන් සහ යෙදුම් තොග බඩු බහාලුම් බැහැර කිරීම සඳහා HEZE සන්නාමය සවි කර ඇති දෙබලක ආරක්ෂිත සහ කාර්යක්ෂම වේ වැලි, ගල් අඟුරු, ධාන්ය, පොහොර, සබන් සහ කුට්ටි ලෙස ගිලී යන සියලු ලිහිල් භාණ්ඩ සවලක් කිරීම සඳහා බාල්දියකින් සකසා ඇත. 2. විශේෂාංග ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් හින්ග් ෆෝක්ස්

ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් හින්ග් ෆෝක්ස්

Specifications forklift hinged forks 1. Material:steel  2. Used on:forklift   3. Warranty:3months   4. Certification:ISO9001-2000 Function & Application 1.Widely used for wood industry, architecture & construction, metal industry, livestock industry. 2.Designed primarily for handling lumber, the hinged fork can also be conveniently ...
වැඩිදුර කියවන්න
ටොන් 3 හියුන්ඩායි ඩීසල් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් බාල්දිය හින්ග් ෆෝක් සහ බාල්දිය

ටොන් 3 හියුන්ඩායි ඩීසල් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් බාල්දිය හින්ග් ෆෝක් සහ බාල්දිය

♦Powerful engine ♦ Low center of gravity, small turning radius, more stable and reliable ♦ Comfortable seat for long-time operation ♦ Safe overhead guard ♦ Rear light for working in the dark ♦ Dual air filter ♦ Streamline balance weight ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් හින්ජඩ් ෆෝක්

ෆෝක්ලිෆ්ට් හින්ජඩ් ෆෝක්

Application Forklift hinged forks are widely used for wood industry, architecture and construction, metal industry, livestock industry. Designed primarily for handling lumber, the hinged fork can also be conveniently used for handling palletized loads. The optional bucket allows the forklift ...
වැඩිදුර කියවන්න
ෆෝක්ලිෆ්ට් හින්ජඩ් ෆෝක්

හයිඩ්‍රොලික් ඇමිණුම් හින්ග් ෆෝක් ෆෝක්ලිෆ්ට්

Features Proven durable construction design, overall frame work adopts full steel structure, high strength, can meet the needs of high strength work. Body hinger, using polymer composite bushing,hardness is twice as general copper sleeve!fully extended busing life!Because of its self-lubricating ...
වැඩිදුර කියවන්න