යන්ත්‍ර සවි කළ ඇමිණුම් කරත්ත සවිකර ඇති ෆෝක්ලිෆ්ට් ජිබ් දොඹකරය

යන්ත්‍ර සවි කළ ඇමිණුම් කරත්ත සවිකර ඇති ෆෝක්ලිෆ්ට් ජිබ් දොඹකරය

Type STJL2.5 Tilt Jib (Long) The type STJL2.5 Tilt Jib (Long) is one of the most versatile Forklift Jib attachment in our range, allowing extra height to 2.51 metres, with a 3.66 metre reach when fully extended. This Jib has ...
වැඩිදුර කියවන්න
GNJ25 ටයිප් කරන්න ෆෝක් ට්‍රක් ජිබ් දොඹකර ඇමිණුම

GNJ25 ටයිප් කරන්න ෆෝක් ට්‍රක් ජිබ් දොඹකර ඇමිණුම

Type GNJ Fork Carriage Mounted Jib The GNJ Fork Carriage Mounted Jib is a heavy duty carriage mounted jib that offers height and manoeuvrability. This jib mounts to a standard forklift carriage and comes with an optional support stand upon ...
වැඩිදුර කියවන්න
සකස් කළ හැකි ස්විං ජිබ් ස්ථාවර ටයින් සවිකර ඇති ෆෝක් ට්‍රක් ජිබ් ඇමිණුම

සකස් කළ හැකි ස්විං ජිබ් ස්ථාවර ටයින් සවිකර ඇති ෆෝක් ට්‍රක් ජිබ් ඇමිණුම

FJS2.5 ස්ථාවර ජිබ් (කෙටි) වර්ගය FJS2.5 ස්ථාවර ජිබ් (කෙටි) නිර්මාණය කර ඇත්තේ දැරිය හැකි පොදු අරමුණක් ලෙසය. සීමිත අවකාශයන්හි උපාමාරු දැමිය හැකි ජිබ්, සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තාරණය වන විට මීටර් 1.96 ක දුරක්. මෙම ස්ලිප්-ඔන් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම පවතින්නේ ...
වැඩිදුර කියවන්න
CMJ-2 ටයිප් ට්‍රක් ජිබ් ඇමිණුම සවි කර ඇති බරවාහන කරත්තය ටයිප් කරන්න

CMJ-2 ටයිප් ට්‍රක් ජිබ් ඇමිණුම සවි කර ඇති බරවාහන කරත්තය ටයිප් කරන්න

ype CMJ-2 කරත්ත සවිකර ඇති ෆෝක්ලිෆ්ට් දොඹකර ජිබ් වර්ගය CMJ-2 Carriage Mounted Jib වර්ගයේ බර කිලෝග්‍රෑම් 1000 ක් දක්වා ඔසවා තැබීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර උස සහ උපාමාරු ලබා දෙයි. මෙම ඒකකය II පන්තියේ සවි කිරීමකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඉක්මන් ...
වැඩිදුර කියවන්න
බර වැඩ වර්ගයේ SFJL7.5 දෙබලක සවි කර ඇති ෆෝක්ලිෆ්ට් ජිබ් ඇමිණුම විකිණීමට ඇත

බර වැඩ වර්ගයේ SFJL7.5 දෙබලක සවි කර ඇති ෆෝක්ලිෆ්ට් ජිබ් ඇමිණුම විකිණීමට ඇත

SFJL7.5 ටයිප් කරන්න ස්ථාවර ජිබ් (දිගු) SFJL7.5 ස්ථාවර ජිබ් (දිගු) වර්ගය සැලසුම් කර ඇත්තේ දැරිය හැකි පොදු කාර්යයක් ලෙසය. මෙම ජිබ් නිර්මාණය කර ඇත්තේ විශේෂ සාක්කු සහිත ෆෝක්ලිෆ්ට් සඳහා සුදුසු පුළුල් සාක්කු වලින් ...
වැඩිදුර කියවන්න
FJL2.5 බූම්ස් ෆෝක්ලිෆ්ට් ජිබ් ඇමුණුම් ටයිප් කරන්න

FJL2.5 බූම්ස් ෆෝක්ලිෆ්ට් ජිබ් ඇමුණුම් ටයිප් කරන්න

FJL2.5 ස්ථාවර ජිබ් (දිගු) වර්ගය FJL2.5 ස්ථාවර ජිබ් (දිගු) සැලසුම් කර ඇත්තේ දැරිය හැකි පොදු කාර්යයක් ලෙසය. මෙම ස්ලිප්-ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම ෆෝක්ලිෆ්ට් වෙත ආරක්ෂිත දාමයක් මඟින් රඳවා තබා ගනී ...
වැඩිදුර කියවන්න
FJL4.5 ටෙලිහෑන්ඩ්ලර් ජිබ් ඇමිණුම් ෆෝක්ලිෆ්ට් විස්තාරක ටයිප් කරන්න

FJL4.5 ටෙලිහෑන්ඩ්ලර් ජිබ් ඇමිණුම් ෆෝක්ලිෆ්ට් විස්තාරක ටයිප් කරන්න

FJL5 ස්ථාවර ජිබ් (දිගු) වර්ගය FJL5 ස්ථාවර ජිබ් (දිගු) සැලසුම් කර ඇත්තේ දැරිය හැකි පොදු කාර්යයක් ලෙසය. මෙම ස්ලිප්-ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමුණුම ෆෝක්ලිෆ්ට් වෙත ආරක්ෂිත දාමයක් මඟින් රඳවා තබා ගනී ...
වැඩිදුර කියවන්න