3 වන පන්තියේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් 575-2150 මි.මී.

නිවස / සියලුම ඇමුණුම් / 3 වන පන්තියේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් 575-2150 මි.මී.

3 වන පන්තියේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම් 575-2150 මි.මී.

Forklift cotton bale clamp is used for handling of various forms of soft bales safety and efficiently, such as cotton, textile, wool, pulp, waste paper, hay and industrial scrap material, widely used for handling and stacking without pallet in papermaking, textile, chemical fiber, waste paper recycling, ports and other industries.

පිරිවිතර


සටහන


1) කරුණාකර ෆෝක්ලිෆ්ට් කර්මාන්තශාලාවෙන් ෆෝක්ලිෆ්ට් / ඇමිණුම්වල සත්‍ය ධාරිතාව රැගෙන යා හැකිය
2) Requires a forklift to increase the additional 1 sets of oil.
3)The arm thickness of D is required for the actual operation. Be different from actual arm plate thickness.

වීඩියෝ


ඉක්මන් විස්තර


ආරම්භක ස්ථානය: ෆුජියන්, චීනය (මේන්ලන්ඩ්)
වෙළඳ නාමය: හුමායි
Product name: forklift cotton bale clamp
පැටවීමේ ධාරිතාව: 2700 kg
සවි කිරීමේ පන්තිය: 3
Opening Range: 575-2150 mm
අත් දිග: 1200 මි.මී.
Arm Height: 450 mm
Arm Thickness: 70 mm
Frame Width: 1220 mm
Thick ණකම: 152 මි.මී.
Weight: 628 kg


Bale Clamps hande bales of cotton, synthetic fibre, corrugated, metal and plastic without pallets.Fork-Co's D Series Bale Clamps are available in non-sideshifting, sideshifting and revolving styles, all offering a selection of arm sizes and opening ranges.

ඊ-පැතිකඩ ඇලුමිනියම් රාමු කොටස් සම්පූර්ණ දිග සංයුක්ත ෙබයාරිං මගින් ආරක්ෂා කර ඇත.

Wear pads under the arms keep the ground and pavement from eating into the steel of the bale arms.

පංතිය II සහ III පන්තියේ සවි කිරීම් අවශ්‍ය පරිදි ලබා ගත හැකිය.

For the cotton industry, we offer wide opening three and four-bale clamps. Contact us for further information.

,