කාර්යක්ෂමව හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම භ්‍රමණය වන ෆෝක් ක්ලැම්ප් (යුගල යුගල දෙබලක)

නිවස / සියලුම ඇමුණුම් / කාර්යක්ෂමව හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම භ්‍රමණය වන ෆෝක් ක්ලැම්ප් (යුගල යුගල දෙබලක)

කාර්යක්ෂමව හයිඩ්‍රොලික් ෆෝක්ලිෆ්ට් ඇමිණුම භ්‍රමණය වන ෆෝක් ක්ලැම්ප් (යුගල යුගල දෙබලක)

Fork clamp is generally used in handling palletised goods as well as for clamping purpose.It can be turned into different and special clamp by appling slip-on arms in different version of purpost
අයදුම්පත:
-Used to invert loads or to change pallets from in-house to export pallet using a forklift truck
-Lateral sliding arm design for smooth clamping and sideshifting function
-Commonly found in manufacturing plant or logistic warehouses that handles bags,cartons and need to exchange pallets before shipping out the goods.E.g. petrochemical,food,fertilizers,cement and logistic industries.
-Come in wide range of opening and fork lengths
-360 rotating function to turn the load.
-Can be equipped with side stabilizers or customised with multi-tines or full plate design upon request.